×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av dahl.se.
Tillbaka

Altech om hållbarhet!

Altech om hållbarhet! Respekt för kvalitet och miljö genomsyrar vår verksamhet.

Fokus på kvalitet och respekt för miljö genomsyrar hela vår verksamhet. Med hållbarhet som en viktig prioritering vid produktval, tillverkning och logistik erbjuder vi lösningar som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan under såväl produktion som användning.

Tydliga och väl inarbetade inköpsrutiner säkerställer kvalitets- och hållbarhetskrav, såväl miljömässiga som sociala, som omfattar samtliga våra underleverantörer.

 

Genom bra planering och effektiva transporter undviker vi onödigt utsläpp.

 

Vårt moderbolag Saint-Gobain har egna sourcingbolag på utvalda marknader, för ytterligare kontroll av lagstiftning, arbetsregler, arbetsrätt, yttre miljö och produktkvalitet. Saint-Gobain har också skrivit under FN:s Global Compact som hanterar följande områden:

Mänskliga rättigheter
Arbetskraft
Miljö
Antikorruption
 
Dessutom stöder vi inom koncernen följande initiativ:

Stödjer FN:s Declaration of Human Rights
Medverkade under Business & Climate Summit, Paris 2015
Vi stödjer COP 21 (Conference of Parties), Paris 2015
 
EHS – miljö, hälsa och arbetsmiljösäkerhet

Vårt EHS-kontrakt är utformat från perspektivet människa och miljö. Det innebär att vi har en nollvision för arbetsrelaterade olycksfall, sjukdomar och miljöolyckor.

 

Vi arbetar också för minimal miljöpåverkan från vår verksamhet.

 

För att nå denna vision arbetar vi aktivt med bland annat följande:

Rapportering, analys och uppföljning av risker, tillbud och olyckor
Riskbedömningar
Fadderverksamhet för nyanställda
Utbildningar
EHS-ronder och interna revisioner
Säkerhetsvarningar
 
CSR inom Saint Gobain – Corporate Social Responsibility

Alla anställda inom Altech och Saint-Gobain gruppen förbinder sig att följa etiska regler inom CSR:

Professionalitet
Respekt för andra
Integritet
Lojalitet
Solidaritet
 

Vi ställer även krav på att anställda ska följa fyra huvudprinciper:

Respektera lagstiftningen
Hänsyn till miljön
Arbetsmiljö och säkerhet
Arbetssätt

 
Vårt inköpsansvar

> Inom Saint-Gobain Supplier Charter ställs krav på följande områden:

Arbetsrätt för anställda
Säker arbetsmiljö för anställda
Miljöåtagande
Följa nationella och internationella lagar och regler
 
> Avtalsleverantörer utvärderas enligt en rutin i vårt kvalitets- och miljöledningssystem
 

> Produkter inom trä och sten medför än högre krav på dokumentation och spårbarhet inom Saint-Gobain


> Gemensam vår organisation för hållbart inköp arbetar vi med följande områden:

            > Product Compliance tool
                       > Digitalt verktyg för att säkerhetsställa att lagar och förordningar inom EU uppfylls
 

             > Utvärdering av leverantörer
                       > Pre-assesment questionnaire (innan leverantör godkänns)
                       > Årlig uppföljning av leverantörer
 

             > Kvalitets- och Miljöansvarig på Dahl
                Kontinuerligt revidering och uppföljning av:
 

             > Dokumentation (iBVD etc)
 

             > Godkännanden (Typgodkännanden etc)
 

             > Lagkrav (REACH, RoHS, CE etc)
 

             > Bedömningar (BVB, SH, Basta etc)


 

Kvalitetskontroller på plats i fabriken
 

> Som en del av Europas ledande byggdistributör har vi tillgång till globala resurser

 

> Saint Gobain har bedrivit sourcing sedan 2002.

 

> I dag fyra kontor med egen personal, totalt över 50 heltidsanställda.

 

> Kontinuerliga audits och kvalitetskontroller utav tillverkningsenheter och utleveranser,
(vilket även genomförs på majoriteten av volymen som har europeiskt ursprung).


 

Kvalitetskontroller vid ankomst till vårt lager

> Löpande ankomstkontroll på samtliga inleveranser.

          – Frekvens, antal och metod beroende på produkt, komplexitet och volym

 

> Löpande dokumentation av samtliga avvikelser för kontinuerlig kvalitetsutveckling


 

Kvalitetsdokumentation finns framtaget för samtliga produkter och finns att ladda ner på respektive produktsida:

Säkerhetsdatablad
Energimärkning, ErP
Byggvarudeklaration
Produktinformation
Prestandadeklarationer
Godkännanden
 

Miljöbedömningssystem och certifieringar

Samtliga berörda artiklar skall vara bedömda av Byggvarubedömningen – det system som Rörgrossistföreningen rekommenderar.
Vid behov/kundkrav kan vi även tillhandahålla certifikat från övriga system.
Typgodkännnande när det är relevant
Några av marknadens mest långtgående systemgarantier
Vi är givetvis certifierade enligt ISO 14001 samt ISO 9001.

 

Till Altechs hemsida >>

 

 

SGDS gruppen AB / Box 11076, 161 11 BROMMA