Start

/

Dahlguiden

/

Information om fettavskiljare
Dahlguiden

Tips och råd för dig som vill veta mer om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare

Fettavskiljare ska installeras om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av fett spolas ut i avloppet. I de flesta fall krävs installation av fettavskiljare för följande
typer av verksamhet:


Brancher

Fett i avloppsvattnet orsakar problem i avloppsledningar och pumpstationer. Fettet ansamlas i ledningsnätet och kan då orsaka stopp med översvämningsskador och utsläpp av orenat avloppsvatten i vattendragen som följd. Ansamlat fett kan också ge problem med bildning av
svavelväte, som medför risk för frätskador i ledningar samt risker ur arbetsmiljösynpunkt.

ACO har marknadens mest kompletta program av flödestestade och CE-märkta fettavskiljare för markförläggning. Även Wavin erbjuder fettavskiljarpaket där du får en komplett lösning.

Fettavskiljarpaket inomhus

ACO:s fettavskiljarpaket inomhus innehåller fettavskiljare typ ACO LipuJet P-OB som är tillverkade i PEHD. Avskiljarna är avsedda för tömning via slang, som förs ner i halsarna som även är avsedda för inspektion och rengöring. ACO LipuJet P-OB kan förses med fast
tömningsrör anslutning 75 mm, avsett att dras vidare med muffsvetsade PE-rördelar alternativt rostfritt avloppsrör. ACO LipuJet P-OB har små byggmått och låg vikt vilket underlättar installation i trånga utrymmen.

Tankens inneryta har blank finish, vilket förenklar rengöringen. Avskiljarna är konstruerade för temperaturer upp till 40 °C.

Fettavskiljarpaket inomhus

Inomhusinstallation fettavskiljare

Placera om möjligt avskiljaren i eget utrymme, undvik placering i korridorer eller allmänna
utrymmen. Undvik placering där risk för luktspridning föreligger vid tömning och skötsel,
t.ex. via fönster eller ventilation.


Utrymmet ska vara försett med golvbrunn.


Placera avskiljaren så att avloppsledningarna blir så korta och lätt rensbara som möjligt.


Placera avskiljaren så att tömningsbilen lätt kommer åt att tömma. Slamsugning bör
kunna göras direkt i avskiljaren eller via fast tömningsrör och utvändigt placerat tömningsskåp.


Tappställe med varmt och kallt vatten och slangställ ska finnas i närheten för renspolning
av avskiljare och golv samt för återfyllning av avskiljaren efter tömning.


Utrymmet ska vara försett med undertrycksventilation.


Spillvatten från WC får inte kopplas till fettavskiljare; det är viktigt t.ex. vid gatukök.
Tvättställ och liknande kan däremot ansIutas.

Förläggning fettavskiljare

Dimensionering fettavskiljare

NS = Qs x fd x fr x ft x fm


NS = Avskiljarens nominella storlek, normalflöde i liter/sekund


Qs = Summa spillvattenflöde liter/sekund


fd = Det avskilda fettets densitetsfaktor


ft = Korrektionsfaktor för vattnets temperatur


fr = Korrektionsfaktor för användande av spol-och rengöringsmedel


fm = Korrektionsfaktor för onormalt mycket fett

Läs mer

Läs mer om fettavskiljare här.

Fettavskiljare utgåva 4