Start

/

Dahlguiden

/

Manöverdon
Dahlguiden

Information för dig som jobbar inom industri

Manöverdon

Ventilers rörelsebehov är endera linjära eller vridande. Manöverdon för ventiler indelas efter hjälpenergins art. Handmanövrering sker med handspak, ratt eller växel. Automatisering kan ske med hjälp av ett don som är elektriskt, hydrauliskt eller pneumatiskt. Enklast att styra är de ventiler som är kvartsvarvsmanövrerade (90°). I dessa fall fordras endast påbyggnad av förtillverkade montagesatser och lämpligt vriddon. För ventiler med rundgående flervarvsspindlar krävs mer komplicerade manöverdon. Ofta levereras dessa don och ventiler som en enhet från ventiltillverkaren.

Elektriska manöverdon

Alla elektriska don är uppbyggda omkring en reversibel elektrisk motor, en snäckväxel och någon form av styrning. Man skiljer på eldonens arbetsprinciper såsom vridande flervarvsdon, vridsektordon och skjutande/dragande don. Eldonen är betydligt mer komplicerade än pneumatiska don vilket återspeglas i priset. En fördel med elektriska manöverdon är att det är lätt att framställa flervarvsdon. Smörjmedlen, materialval och tillverkningsnormer gör att man inte kan finna eldon som fungerar i både sträng kyla och vid höga temperaturer. Omgivningstemperaturen indelar eldonen i standarddon (-20° till +8°C), lågtemperaturdon (-52° till +60°C) och högtemperaturdon (0° till +120°C). Följande måste beaktas vid val av elmanöverdon:

  • Strömtillförsel: spänning (växelström AC eller likström DC) och frekvens (1-fas eller 3-fas).

  • Typ av motor: skyddsform

  • Övriga krav: t.ex. start/stoppknappar, fram/backomkopplare, momentbrytare etc.

  • Manöverutrustning: manöverspänning (AC eller DC), kapsling (explosionssäker eller vattentät) och placering/manövrering (t.ex. fjärrstyrning).

Hydrauliska manöverdon

Dessa manöverdon kan indelas i två grupper, lågtrycks- och högtryckshydraulik. De är uppbyggda på samma sätt som pneumatiska don, se dessa. I princip kan alla pneumatiska roterande kvartsvarvsdon användas för lågtryckshydraulik (max 10 bar).

Pneumatiska manöverdon

De pneumatiska donen kan indelas i linjära manöverdon, roterande flervarvsdon och kvartsvarvsdon. Vanligast förekommande är kvartsvarvsdon. Dessa kan vara dubbelverkande (DA) eller enkelverkande med fjäderretur (SR). Vid beställning av enkelverkande don måste man uppge om fjädern skall stänga eller öppna vid luftbortfall, normalt stängd (NC) eller normalt öppen (NO). På marknaden förekommer två olika konstruktionsprinciper för pneumatiska kvartsvarvsdon. Vanligast förekommande är manöverdon av typ ”Rack and pinion” vilket innebär att donen arbetar enligt kuggstångsprincipen, d.v.s. utvecklar samma kraft under hela vridmanövern. Alternativet till dessa är manöverdon som arbetar enligt ”Scotch-yokeprincipen” vilket innebär ett förhöjt vridmoment i början och slutet av vridrörelsen.

Vridmoment

Vridmomentet, oftast angivet i Nm, är ett mått på den maximala kraft som krävs för att öppna respektive stänga en ventil. Vanligen är öppningsmomentet dimensionerande för val av manöverdon.

Montagefläns för manöverdon

Många ventiler, med en vridrörelse mindre än ett varv, har en montagefläns för styrorgan enligt ISO 5211/1. Denna standard reglerar montageflänsens hålbild. Flänsen möjliggör ett stabilt montage, utan bearbetning, för växlar och manöverdon. För flervarviga don gäller flänsanslutningsmått enligt ISO 5210/1. Den sistnämnda standarden kräver även att styrorganet kan uppta axiella påkänningar.

Magnetventiler Magnetventiler används tillsammans med pneumatiska manöverdon som pilotventiler för att styra lufttillförseln. Till enkelverkande don är magnetventilerna i trevägs-/ tvålägesutförande (3/2) medan dubbelverkande don har femvägs-/tvålägesventiler (5/2).

Namurstandard

Den standard som används för att beskriva hålbilden för tillbehörens anslutning till manöverdon, är Namur VDI/VDE 3845.

Gränslägesindikering

Manöverdonen kan förses med mekaniska eller induktiva ändlägeskontakter för att indikera om ventilen är öppen eller stängd. Donen levereras som standard med visuell lägesindikering.

Ventillägesställare

Ventillägesställaren, även kallad positioner, monteras på manöverdonet vid flödesreglering. Lägesställaren, som styr ventilen till det läge som svarar mot styrsignalen, arbetar pneumatiskt med 3 - 15 psi insignal (20 - 100 kPa). Med inbyggd I/P-omvandlare kan dock lägeställaren arbeta med elektrisk insignal (4 - 20 mA) direkt från regulatorn. Man talar då om elektropneumatiskt utförande.

Handmanöver

Som ytterligare säkerhetsåtgärd kan man förse manöverdonen med en ratt så att donet går att manövrera även vid luft- eller elbortfall.