Start

/

Dahlguiden

/

Oljeavskiljare Utgåva 4
Dahlguiden

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare Utgåva 4

I Sverige har vi gott om rent vatten som vi ska vara rädda om. Vattnet är en av våra främsta naturresurser och vi måste ha vatten för att hålla oss rena och friska. Kommunerna har ansvar för att förse oss med vatten och ta hand om det använda vatten vi spolar ut i avloppet. Avloppsvattnet går normalt till ett reningsverk där det renas och sedan släpps ut till recipient som kan vara en sjö, å eller liknande. Villkor för utsläpp av renat avloppsvatten fastställs genom miljötillstånd.

Enligt ABVA gäller att den allmänna avloppsanläggningen inte får tillföras ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet, inverka skadligt på ledningsnätets funktion eller på reningsprocessen i avloppsreningsverket eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet.

Krav på avskiljning ställs av Boverkets Byggregler BBR 6:641, ”Installationer för avloppsvatten”, om det finns risk för att mer än obetydliga mängder av olja, bensin eller andra brand- och explosionsfarliga vätskor kan ledas ut i avloppet.

Exempel på anläggningar som ska vara utrustade med oljeavskiljare:

 • Bensinstationer

 • Bilparkeringar/parkeringshus

 • Bilskrotar

 • Bilverkstäder

 • Bilvårdsanläggningar

 • Garage

 • Industrier med hantering av oljor/lösningsmedel

 • Oljedepåer

Obs! En anläggning med exempelvis både verkstad och biltvätt bör ha separata avskiljare.

Funktion

En avskiljaranläggning består normalt av en slamdel, en avskiljardel och en provtagningsmöjlighet. Slamdelen kan vara separat eller hopbyggd med avskiljardelen. Det förorenade vattnet passerar först slamdelen där slam och tyngre partiklar avskiljs och förs vidare in i avskiljardelen. Oljeavskiljare arbetar enligt gravimetrisk princip, dvs. olja/bensin som är lättare än vatten avskiljs och flyter upp till vattenytan medan slam och partiklar som är tyngre än vatten sjunker till botten. Om oljedroppar är mycket små orkar de inte stiga till vattenytan under uppehållstiden i avskiljaren. Avskiljningsförmågan kan avsevärt förbättras genom användning av koalescensfilter, där de små oljedropparna genom koalescensverkan i en filterstruktur av fibrer eller med rörformade lameller absorberas på filterytan och flyter samman till större droppar, som rycks med av vattenströmmen och flyter upp till ytan. Avskiljningsförmågan beror i första hand på oljans densitet och oljedropparnas storlek.

Oljeavskiljare-funktion

Överbelastning av oljeavskiljare

En oljeavskiljares verkningsgrad är beroende av ytbelastningen och den genomströmmande vattenmängden. Vid överbelastning kommer verkningsgraden att bli sämre. Det finns också risk för att avskiljd vätska rycks med genom utloppet på grund av att det blir turbulens i avskiljaren.

Undvik att pumpa till en oljeavskiljare. Pumpen emulgerar olje/vattenblandningen och trycker vattnet genom avskiljaren så att turbulens uppstår.

Om man måste pumpa vattnet till en oljeavskiljare, pumpa då upp till strax över avskiljarens inloppsnivå och låt vattnet rinna med självfall till avskiljaren.

1. ACO, markförlagda oljeavskiljare

ACO har ett brett program av oljeavskiljare med modeller för markförläggning, i olika material samt i en mängd olika storlekar. Programmet är inte bara stort, utan har även en tekniskt väldokumenterad avskiljningseffekt genom tester och godkännanden från olika myndigheter. Avskiljarna är avsedda för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. ACO:s oljeavskiljare är konstruerade och flödestestade enligt SS EN 858-1 samt uppfyller krav enligt SS EN 476 för nedstigning.

ACO:s grundpaket Oljeavskiljare Mark innehåller oljeavskiljare ACO Oleopator P, som är konstruerad för Klass 1-avskiljning. Avskiljarna är tillverkade av PEHD. De är försedda med en justerbar hals med tre luftanslutningar för snabb och läckagesäker installation. Till paketen finns det utvalda tillval såsom nivålarm oljeskikt/dämning, provtagningsbrunn, betäckningslåsning m.fl. Serien ACO Oleopator P omfattar nominella storlekar från NS3 till NS10.

ACO Oleopator P

PEHD. Avskiljaren är självförankrande vid grundvatten upp till 0,5 meter under färdig mark. Maximalt installationsdjup ner till cirka 3 meter (från färdig mark till underkant avskiljare). Vid installation i körbar yta eller vid grundvatten upp till färdig mark ska avskiljaren förses med belastningsskydd.

ACO-OlepatorP

Avskiljarna är utrustade med följande:

 • Integrerat slamfång

 • ACD, automatisk avstängningsventil

 • Integrerade lyftöglor

 • Lukttäta och låsningsbara segjärnsbetäckningar märkta avskiljare

 • Anslutning för luftning

Nedstignings-, inspektions- och tömningshals diameter 600/800 mm, gäller för markförlagda avskiljare. Koalesatorn är tillverkad av polypropennät på en stomme av PEHD.

2. Wavin, markförlagda oljeavskiljare

Wavin erbjuder oljeavskiljare i flera storlekar och för olika applikationer. Avskiljarna är tillverkade för att uppfylla hållfasthets-/materialkrav och de är konstuerade i enlighet med EN 858-1. De är avsedda för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad.

Villagaragepaket Mark

I villagaragepaket Mark ingår oljeavskiljare typ PEK, som är en Klass 2-avskiljare och är tillverkad av PE. Max installationsdjup från inlopp till markytan är 2,5 meter. Avskiljarna är självförankrande, men om grundvattennivån är över underkant tank så krävs förankringsplatta. Serien PEK omfattar nominella flöden från 3 till 10 l/s. I paketet ingår förutom avskiljaren en körbar gjutjärnsbetäckning, Tegra kona 1 000/600, teleskoprör samt nivålarm oljeskikt/dämning.

Villagaragepaket Mark

I garage- och spolhallspaket Mark

I garage- och spolhallspaket Mark, ingår oljeavskiljare typ Certaro NS. Avskiljaren är tillverkad i polyeten. Produktgruppen Certaro NS finns i storlekarna 6–20 l/s.

lilla garagepaketet

Paketen består av en slamdel och en oljeavskiljardel

Beroende på vilka regnintensiteter som används för att beräkna maxflödet erhålls olika stora ytor som avskiljaren klarar att hantera. Fråga din kommun vilken regnintensitet som ska användas. Produktnamnet i tabellen ovan anger vilka ytor som gäller. Den lägre siffran anger ytan vid ett 10-årsregn och den högre siffran motsvarar 2-årsregn. Förutsättningen är att ytan är hårdgjord. Vid hantering av dagvatten kan systemets storlek begränsas genom att inte behandla hela flödet. Det har att göra med ett fenomen som kallas ”first flush”. Detta innebär att föroreningar följer med den första nederbörds-”peaken” vilket gör att det är relativt rent vatten som kommer till avskiljarsystemet efter en stunds regnande. Det här gör att man kan välja att låta en del av flödet passera vid sidan av avskiljaren i en bypassledning. Dessa avskiljare behandlar ca 20 procent av beräknat maxflöde medan resterande mängd går i bypass.

3. ACO, inomhusoljeavskiljare

ACO har ett brett program av oljeavskiljare med modeller för markförläggning och inomhusinstallation, i olika material samt i en mängd olika storlekar. Programmet är inte bara stort, utan har även en tekniskt väldokumenterad avskiljningseffekt genom tester och godkännanden från olika myndigheter.

Avskiljarna är avsedda för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. ACO:s oljeavskiljare är konstruerade och flödestestade enligt SS EN 858-1 samt uppfyller krav enligt SS EN 476 för nedstigning

ACO:s grundpaket för oljeavskiljare för inomhusinstallation innehåller ACO Coalisator P, som är konstruerad för Klass 1-avskiljning. Avskiljarna är tillverkade i PEHD. Till paketen finns det utvalda tillval såsom nivålarm oljeskikt/dämning, provtagningsenhet, tömningsrör m.fl. Serien omfattar nominella storlekar från NS3 till NS6.

Coalisator P NS3-6/600–1200

Användningsområde: Grundpaketet är avsett för till exempel garage och verkstäder där oljespill och läckage kan förekomma. Maxflöde: 3 l/s.

Coalisator P

Avskiljarna är utrustade med följande:

 • Integrerat slamfång

 • ACD, automatisk avstängningsventil

 • Inspektionsöppningar med odörtäta lock

 • Ventilationsanslutning, dim. 110 mm

4. Wavin, inomhusoljeavskiljare

Wavin erbjuder oljeavskiljare i flera storlekar och för olika applikationer. Avskiljarna är tillverkade för att uppfylla hållfasthets-/materialkrav och de är konstruerade i enlighet med EN 858-1. De är avsedda för behandling av oljehaltigt spill- och dagvatten med höga krav på reningsgrad. I villagaragepaket för inomhusinstallation ingår en oljeavskiljare typ MiniPek S 0,4, som är en Klass 2-avskiljare. Denna avskiljare är tillverkad av rotationsgjuten polyeten. I paketet ingår förutom avskiljaren en separat sand/slamavskiljare samt betäckningar i gjutjärn, max 25 ton.

Verkstads- och garagemiljö, inomhus, nominell storlek NS0,4, klass 2

Användningsområde: Komplett oljeavskiljarpaket för villagarage med tappkran och golvbrunn för ingjutning. Avsedd för: golvtvätt och avrinning från fordon. Maxbelastning: 25 ton. Maxflöde: 0,4 l/s.

Wavin, inomhusoljeavskiljare

MiniPek S 0,4 är utrustade med följande:

 • Inspektionsöppning D300

 • Anslutning ventilation 110 mm

7. Förankring

 • Förankringsset Votec Kan användas för förankring av avloppstankar, slamavskiljare, fett- och oljeavskiljare. Tankens material kan vara exempelvis PE eller glasfiber. Produkten levereras med 2 stycken PP-lock och 1 styck förankringsband med en längd på 9,5 meter. Materialet i kroken och spännet är av härdat stål med en ytbeläggning av zink blåpassivering.

 • Förankringsdon

förankringsset votec

8. Nivålarm, olje- och fettavskiljare

Avskiljare för olja, bensin och fett måste ha varnare som indikerar att tömning måste utföras. Det är ett krav från myndigheterna. Systemet består av en larmenhet typ OSA tillsammans med givare ES4 eller givare ES4 och R6 special, (nivågivare alternativt nivågivare och dämningsgivare). Nivågivaren anger ett larm om olje- eller fettskiktet överskrider 150 mm och dämningsgivaren larmar om nivån stiger kritiskt i avskiljaren så att risk föreligger att miljöfarlig vätska rinner ut genom stosen, inloppet eller ventilationsanslutningen.

nivålarm

TenCate GeoClean

TenCate GeoClean® – en helt unik produkt som är oljenedbrytande. GeoClean är en aquatextil som renar dagvatten genom att fixera olja på sin fintrådiga struktur och släppa igenom rent vatten. Oljan bryts ned på plats i marken och aquatextilen kräver inget underhåll. GeoClean kan ersätta plastmembran och eventuella oljeavskiljare och behöver inget underhåll efter installation.

Fördelar:

 • Lokal infiltration.

 • Skyddar underliggande jordar och mot grund- vattnet.

 • Mycket effektiv eliminering av kolväten i vatten (< 1 ppm) efter installation.

 • Ekologisk, naturlig och systematisk nedbrytning med de lokala mikroorganismerna.

 • Fristående och självreglerande system beroende på utsläpp.

 • Buffertkapacitet vid olycka.

 • Hållbar och underhållsfri.

 • Ekonomisk vid installation och på lång sikt.

 • Ett sortiment anpassat till olika behov.