Start

/

Dahlguiden

/

Pumpboken Utgåva 7
Dahlguiden

Dimensionering av pumpar

Pumpboken Utgåva 7

För att bilda sig en uppfattning om vilken kapacitet pumpen måste kunna uppfordra ur en brunn kan nedan beskrivna arbetsgång användas. Som utgångspunkt använder man normflödet för respektive tappställe i byggnaden.

Normflödena adderas och översätts till ett sannolikt flöde, det vill säga det flöde som man bör använda för att dimensionera pumpens kapacitet. Om ett vattenfilter ska installeras i anläggningen blir ofta det erforderliga backspolningsflödet dimensionerande för pumpens kapacitet. Erforderligt backspolningsflöde kan avläsas ur respektive filter-anläggnings tekniska specifikationer, ett vanligt minsta backspolningsflöde är dock 25–30 l/min vid 2 bar.

Pumpboken-normflöde

Att tänka på:

Om det finns en kontinuerlig vattenförbrukning som kommer att vara öppen under långa perioder parallellt med normalförbrukningen ska denna adderas till det sannolika flödet. Exempelvis en vattenspridare för gräsbevattning som kanske är tillslagen i flera timmar. Vid ett sådant fall adderas vattenspridarens förbrukning till det sannolika flödet. I exemplet ovan blir då det summerade normflödet 36 + 42 = 78 l/min, vilket ger ett sannolikt flöde om: 24 l/ min, + 12 l/min (vattenspridare) = 36 l/min. Erforderlig kapacitet blir således 36 l/min för att säkerställa normalanvändning parallellt med kontinuerlig bevattning av gräsmatta.

Torruppställda självsugande pumpar

Beakta nedanstående grundregler vid installation av en torruppställd självsugande pump:

 • Bottenventil måste installeras.

 • Använd aldrig underdimensionerad sugledning.

 • Klenare rör ger större tryckfall och kan orsaka kavitation.

 • Undvik torrkörning. • Undvik frost. • Pumpa enbart rent vatten.

 • Installera filter om vattnet innehåller föroreningar, filtret bör installeras på trycksidan.

 • Sugledningen måste vara helt lufttät.

 • Pumpen måste vara fylld med vatten vid första igångkörning.

 • Sughöjd = nivån från vattenytan till pumpen.

 • Längden och dimensionen på slangen och eventuell bottenventil påverkar även sughöjden.

 • Trycket i trycktanken skall vara 0,9 gånger starttrycket på pumpen.

Dahls självsugande-, dränkbara- & länspumpar

Stort sortiment av dräneringspumpar hos Dahl. Här hittar du bland annat självsugandepumpar, dräningeringspumpar, länspumpar och dränkbara pumpar.

altech-dränkbara-pumpar-och-länspumpar

Montering av pump i villa eller fritidshus

Viktiga punkter vid installationen

 • Sughöjden är max 7 meter.

 • Sugledningens friktionsförlust måste alltid ingå i den beräknade sughöjden. Friktionsförlusterna för olika rörlängder för dimensioner och flöden, i bar räknat, framgår av tabell längst ner på sidan.

 • Sugledningen måste dimensioneras med hänsyn till uppmätta värden, dock ej klenare än PEM 32 mm i yttermått.

 • När den totala sughöjden överstiger 7 meter ska pumpen placeras närmare brunnen. Ett alternativ till att flytta pumpen är att installera en djup-brunnspump som trycker upp vattnet.

Djupbrunnspumpar Grundfos

Djupbrunnspumpar för borrade brunnar dimensioneras vanligen för att säkerställa min 3 bar (= 30 mvp) tryck vid tappstället. I nedanstående översiktstabell redovisas några exempel på lämpliga modeller av djupbrunnspump vid varierande borrhålsdjup. Om ett vattenfilter ska installeras i anläggningen blir ofta det erforderliga backspolningsflödet dimensionerande för pumpens kapacitet. Erforderligt backspolningsflöde kan avläsas ur respektive filteranläggnings tekniska specifikationer, ett vanligt minsta backspolningsflöde är dock 25–30 l/min vid 2 bar. Vi rekommenderar 3"-pump som bland annat har en lägre vikt än de traditionella 4"-pumparna. 3"-pumparna har många fördelar framför 4"-pumpar, bland annat följande punkter:

 • Permanentmagnetmotor, vilket innebär att startmomentet blir högre än vid traditionell 3-fasmotor.

 • Pumpdiameter endast 74 mm (3"), för 76 mm borrhål.

 • Inbyggd backventil.

 • Inbyggd mjukstart.

 • Inbyggt motorskydd som skyddar mot torrkörning, överbelastning, över- och underspänning, hög motortemperatur.

 • Hög vattenhastighet genom pumpen, vilket reducerar beläggningar i pumpen.

 • Motorn tål stora spänningsvariationer, 200–240 V.

 • Låg vikt, endast 5,0–6,5 kg. Tack vare den låga vikten erfordras ej wire (pumpen kan hängas i PEM-slangen)

Att tänka på: Vid långa kabellängder för pumpens strömförsörjning måste dock 4"-pump i 3-fasutförande väljas.


Översiktstabell för pumpval gällande de mest frekventa pumpmodellerna. Redovisad kapacitet gäller då vattenytan står i samma höjd som pumpen, och 3 bars tryck vid tappstället. Vid högre vattennivå i brunnen ger pumpen ett högre flöde.

Djup (pumpens placering) Pumpmodell Flöde (l/min) Ström

 • 30 m SQE 2-55, 3" 25 1 x 230 V, 1-fas

 • 30 m SQE 2-70, 3" 41 1 x 230 V, 1-fas

 • 40 m SQE 2-70, 3" 34 1 x 230 V, 1-fas

 • 50 m SQE 2-70, 3" 23 1 x 230 V, 1-fas

 • 50 m SQE 2-85, 3" 37 1 x 230 V, 1-fas

 • 60 m SQE 2-85, 3" 30 1 x 230 V, 1-fas

 • 70 m SQE 2-85, 3" 23 1 x 230 V, 1-fas

 • 70 m SQE 2-100, 3" 37 1 x 230 V, 1-fas

 • 80 m SQE 2-100, 3" 32 1 x 230 V, 1-fas

 • 90 m SQE 2-100, 3" 25 1 x 230 V, 1-fas

Kapacitet i ovanstående tabell är exklusive rörförluster. Vid korta ledningsdragningar mellan borrhål och trycktank kan man schablonmässigt bortse från rörförlusterna vid dimensionering av djupbrunnspump.

Dahls djupbrunnspumpar

Stort sortiment av kallvattenpumpar hos Dahl. Här hittar du borrhålspumpar (djupbrunn), brunnspumpar (grävdbrunn), handpumpar, tryckstegringsanläggningar, tryckstegringspumpar.

djupbrunnspump

Dahls Avloppspumpar

Stort sortiment av avloppspumpar hos Dahl. Vi erbjuder pumpar för gråvatten (BDT) och svartvatten (WC+BDT). Utforska våra avloppspumpar.

avloppspump

Tillbehör och reservdelar

Stort sortiment av tillbehör och reservdelar för pumpar hos Dahl. Hos oss hittar du produkter som automation och styrning, bottenventiler, drivsidor, dropplåtar, ejektorer, samt kopplingar och adaptrar.    

tillbehör och reservdelar