Start

/

Dahlguiden

/

Bättre vatten tack vare rening
Dahlguiden

Hjälp dina kunder till bättre vatten.

Bättre vatten tack vare rening

Svenskt vatten är betydligt sämre än sitt rykte. Bara en av fem av alla privata brunnar innehåller vatten som är direkt olämpligt att dricka. Men genom att installera vattenrenande utrustning kan man lösa problemen. 

Testa vattnet var tredje år

I Sverige hämtar 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende sitt vatten från egna vattentäkter, främst grävda eller borrade brunnar. Många av dessa innehåller metaller, bakterier, olika ämnen och partiklar som gör vattnet olämpligt att dricka – men få är medvetna om problemet.

– Vår rekommendation är att man testar sitt vatten minst var tredje år. Om man har småbarn eller om man delar vattentäkt med någon annan bör man kontrollera vattnet varje år, säger Christina Lantz, mikrobiolog på Livsmedelverket, som är ansvarig myndighet för Sveriges vattentäkter. 

Surt vatten bryter ner koppar

Några av de hälsovådliga ämnen som kan förekomma i dricksvatten från egen brunn är bly, arsenik och radon. Andra är bekämpningsmedel och bakterier från närliggande avlopp eller ytligt vatten som läckt in. Dessutom kan järn och mangan orsaka missfärgningar på badrumsporslin och hårt vatten leder till kalkavlagringar som sätter igen hushållsmaskiner och försämrar ledningsförmågan i vattenburna uppvärmningssystem. Ett annat vanligt problem är surt vatten som bryter ner koppar vilket med tiden kan leda till att rör och annan utrustning förstörs. 

Höga krav på rätt filter

Genom att sätta in ett filter kan man öka livslängden på sin utrustning avsevärt. Filter är den metod som främst används för att påverka surhetsgraden och för att rena vattnet från tungmetaller och partiklar. När det gäller bakterier används UV-aggregat med UV-strålning som bryter sönder bakterierna.

– Det är viktigt att man använder rätt sorts filter och filtermassa för att få avsedd effekt. Humus är vanligt förekommande i våra nordiska vatten, vilket ställer extra höga krav på filtren, säger Jimmy Nidkell, försäljningschef på BWT Vattenteknik.


Fyra skäl till varför det är bra att rena sitt vatten:

  1. Ämnen som arsenik, bly, radon och olika bakterier kan vara direkt hälsofarliga på kort eller lång sikt.

  2. Om vattnet är kalkhaltigt ökar energikostnaden avsevärt för vattenburna uppvärmningssystem, eftersom kalkutfällningar inte leder värme.

  3. Huset stiger i värde om vattnet är tjänligt. Frågan är om det ens går att sälja ett hus som inte har tjänligt vatten.

  4. Rör, varmvattenberedare, sanitetsutrustning och hushållsmaskiner kan skadas av felaktigt vatten. Att sätta in ett filter kostar cirka 10 000 − 20 000 kronor plus moms och montage. Sönderfrätta rör och annan utrustning riskerar att ställa till med skador som blir betydligt dyrare – inte minst i äldre hus där rören ofta är ingjutna i bottenplattan eller bjälklaget.