Start

/

Dahlguiden

/

Avvattning
Dahlguiden

Avvattning

”Att få en bra start ….” är ett förekommande uttryck i vårt samhälle. När det kommer till hantering av dagvatten tar vi det med största allvar. Här börjar hela förloppet!

När regnet faller och framförallt vid kraftiga och långvariga nederbördsperioder är det otroligt viktigt att man snabbt tar hand om dagvattnet och får därmed en bra start och kontroll redan vid uppsamlingen. Med rätt val av produkt i detta skede gör att förutsättningarna i resterande steg blir allt mer tryggare och säkrare. Dimensionering är också viktigt för att nå bästa resultat av både drift och totalekonomi, en kompetens som vi på Dahl gärna hjälper till med. I detta kapitel tar vi upp ett antal produkter som kan vara nödvändiga för att få en bra start på ett fungerande dagvattensystem.

Belastningsklasser


Belastningsklasser

Dimensionering

Obs! Ovan är en förenklad kalkylering. (Ex. Tillrinningstid, tillåtet utflöde samt jordmån och genomsläpplighet är endast generellt beaktade.)

Dimensionering


Gräsarmering/betongsten – InDiGreen

Dagvatten för med sig föroreningar ner i grundvattnet men aquatextilen InDiGreen & GeoClean® renar dagvatten som är förorenat med olja och PAH:er innan det rinner vidare. Aquatextilerna är uppbyggda av olika fiberskikt, behandlade med tillväxtmineral, som adsorberar olja. Passar utmärkt på:
– Parkeringar
– Logistikytor:
Infiltrera dagvattnet direkt över den stensatta eller gräsarmerade ytan och ta hand om stora dagvattenmängder direkt i marken genom att infiltrera dagvattnet genom InDiGreen.

InDiGreen

Dike – GeoClean

Avvattning av parkeringar till infiltrationsdike med GeoClean.
– Samla ihop dagvatten från en hårdgjord yta och led det till ett infiltrationsdike vilket är svept med GeoClean.
– För att minska risken för översvämning, LOD-projekt.

Läs mer om InDiGreen & GeoClean här.


GeoClean

Täta diken – GCL, membran

Avledning av dagvatten till täta eller infiltrationsmagasin. Används mest vid vattenskyddsområden eller vid områden där det inte går att infiltrera.

Avvattning