Start

/

Dahlguiden

/

Översvämning
Dahlguiden

Översvämning

Vi läser och hör allt oftare om förändringen i vårt klimat. Det är inte sällan vi också upplever det i vår närhet. Stor nederbörd på kort tid skapar problem i våra dag- och avloppssystem.

Problem som ofta skapar stora kostnader för kommuner och fastighetsägare med bl.a försäkringstvister som resultat. Kraftiga regn med efterföljande översvämningar kostar miljontals kronor varje år. Men det skapar också psykiskt lidande för de personer som drabbas, stort affektionsvärde kan försvinna genom att vatten går baklänges.

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning man eventuellt kan få från sitt försäkringsbolag eller från kommunen uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av.

De kraftiga stormarna som återkommer allt oftare orsakar stora problem. När vinden ligger på mot land stiger havsnivåer som i sin tur orsakar bakvatten i dagvattenutloppen. Detta innebär att dagvatten inte kan ta sig ut i havet utan fyller sakta systemet uppströms och till slut bräddar det över till avloppsnätet som i sin tur orsakar källaröversvämningar. Det är också så att vid dessa stormar följer en massa sten, sand och tång med upp i ledningar och orsakar stopp som i sin tur orsakar översvämningar. Att behöva spola och slamsuga ledningar på sand, sten och tång är en mycket hög kostnad.

Pumpstationer med nödavlopp ut i vattendrag som inte har backventiler kan orsaka stora och dyra konsekvenser. Finns ingen backventil för att hindra vattendraget att gå in i pumpstation kommer pumparna skicka rent vatten till reningsverket vilket orsakar överbelastning och en massa ökade kostnader på verket. Hinner inte reningsverket med kommer spillvattnet orsaka
källaröversvämningar.

En enkel och trygg lösning för att förhindra detta finns i form av bland annat Backventiler. Funktionen hos en backventil ska vara så att dag- och fekaliehaltigt vatten kan rinna i en riktning men inte tillbaka. Med en fungerande backventil kan man styra tillbakaflöde till platser där det inte förorsakar stora skador. Vi vill här visa ett par exempel på produkter som väl fyller dessa krav, produkter som skapar trygghet.

OBS! Underdimensionerande avloppsledningar ute på stamnätet kan orsaka källaröversvämningar

Dagvattenboken 1900x528

Läs mer om våra produkter inom översvämning:
Wapro >>
Backventiler >>
Sos-kit >>
Dräneringspaket Multibox >>