Start

/

Dahlguiden

/

Dagvattenlösningar
Dahlguiden

Guide i hantering av vatten.

Dagvattenlösningar

Behovet av avvattning förändras - både globalt och i Sverige. Man har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi skall ta oss an utmaningen att hantera ytvatten nu och i framtiden; urbanisering, klimatförändringar och befintlig infrastruktur under mark.

Vi ser ofta hur det bildas vattensamlingar på gator, parkeringsytor och större vägar som orsakar stora skador och äventyrar säkerheten. I samband med att våra städer växer så minskar den naturliga infiltrationen samtidigt som befintliga dagvattensystem ofta inte har kapacitet att ta hand om de större vattenmassorna. Även klimatet har förändrats.

Regnintensiteten ökar och enligt aktuella prognoser kommer nederbörden att öka med upp till 20 % i vissa delar av Sverige fram till år 2100. Naturligt är även de ökande kraven på att rena vatten innan det släpps ut i naturen igen. Allt för att klara det självklara, en hållbar miljö. Infrastrukturen under mark som ska ta emot vattnet är ofta underdimensionerad och klarar inte de stora flöden som klimatförändringar och urbanisering fört med sig. Dyra ombyggnader brukar framhållas som enda lösningen. Det finns alternativ!

Urbanisering

Ökning av hårdgjorda ytor vilket ökar kraven på att leda bort vatten.

För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. Idag är det nästan tvärt om, 85 procent av oss bor i tätorter. Sedan 1930-talet då lika många bodde på landsbygden som tätorten har belastningen på våra avvattningssystem ökat kontinuerligt. I stora delar av våra städer har belastningen blivit så pass stor med översvämningar som följd. Vi uppskattar att i landsbyggsmiljö infiltreras mer än 50% av nederbörden direkt och ungefär 10% blir ytvatten som skall tas om hand. I stadsmiljö har vi ofta den omvända situationen där över 50% blir ytvatten som skall hanteras av våra avvattningssystem. Även om vi i Sverige bygger våra städer med stora grönområden som hjälper till med infiltration så växer våra tätorter fortare och fortare. Städer världen över har i stort sett samma urbanisering som i Sverige och vi kan med vår erfarenhet hjälpa till med att stävja det växande avvattningsproblemet.


Urbanisering

Klimatförändringar

Mera frekventa och extrema väderföreteelser.

Vårt klimat förändras i allt snabbare takt. Vi ser extrema väderföreteelser som påverkar oss människor och våra städer. Enligt ny statistik baserad på rapporter från olika klimatinstitut
kommer vårt klimat förändras de kommande 100 åren. Regnintensiteten har ökat och enligt aktuella prognoser kommer nederbörden att öka med upp till 20% i vissa delar av Sverige mellan år 2075–2100. Med denna fakta som grund kan vi börja dimensionera våra avvattningssystem så att vi enkelt kan bygga ut i takt med att behovet ökar.

Klimatförändringar

Infrastruktur

Begränsningar i avloppsnäten.

Under 60-talet började Sveriges förorter och storstäder växa med bl.a. miljonprogrammet.
I takt med våra storstäder och tätorter började växa ökade kravet på våra avloppsnät. De befintliga systemen klarade inte den ökade belastningen med översvämningar som följd. Detta problem ser vi även idag i våra städer. Stora vattenmassor samlas vid viadukter som inte är dimensionerade för det ökade trycket på våra system. För att framtidssäkra våra avvattningssystem så är det viktigt att följa utvecklingen globalt och lokalt.


Infrastruktur

Läs mer om våra olika dagvattenlösningar