Start

/

Dahlguiden

/

Filtrering / Rening
Dahlguiden

Filtrering / Rening

En mängd olika verksamheter ger upphov till förorenat dag- och spillvatten. Som exempel kan nämnas vägar, parkeringar, hamnar, terminaler, flygplatser, tvätt- och spolhaller, verkstäder med mera.

Typen av föroreningar varierar beroende på omständigheter men vanligt är förekomst av slam, olja, tungmetaller och andra icke organiska ämnen som är skadliga. Kraven på rening av detta före utsläpp är reglerat i normer och lokala regelverk, till exempel SS-EN 858. Vanligt förekommande sätt att rena på är med gravimetrisk avskiljning, hydrodynamisk avskiljning, jonbytarfilter för tungmetaller med mera. Oljeavskiljare med koalecensfilter och slamavskiljning är normalt sett ett första steg.

En stor del av föroreningarna är partikelbundna och fastnar därmed i slam- och oljeavskiljningen. Komplettering med ytterligare rening kan behövas i en del fall som avskiljning av lösta tungmetaller med jonbytarfilter.

Det senaste tillskottet är bruk av en Aquatextil, läs mer här.

Filtrering Rening

Generell information om våra aquatextiler


  • Aquatextilerna GeoClean® & InDiGreen levererar något unikt. Dagvatten för med sig föroreningar ner i grundvattnet men aquatextilen renar dagvatten som är förorenat med olja och PAH:er innan det rinner vidare. Aquatextilerna är uppbyggda av olika fiberskikt, behandlade med tillväxtmineral, som adsorberar olja.

  • Oljan och PAH:er bryts sedan ned och renas av den naturligt förekommande bakteriefloran i jorden. 

  • Detta innebär att vi renar dagvatten lokalt och är perfekt för projekt med lokalt omhändertagande av dagvatten, där man inte kan belasta dagvattennätet.

  • I aquatextilens olika skikt filtreras det förorenade vattnet. Det övre skiktet bryter ned oljan och PAH:er med hjälp av naturens bakterieflora, en process som stimuleras av det undre, återfuktande skiktet. Processen renar dagvattnet och har högre reningsgrad än den bästa oljeavskiljaren.

  • Dessutom är aquatextilen mycket enkel att installera och helt underhållsfri, den installeras som en vanlig geotextil i marken.


Damm – infiltration, GeoClean

Översvämningsdammar med GeoClean
– Led vattnet till öppna dammar, försänkningar i naturen och låt det infiltrera i marken.


Damm – infiltration, GeoClean

Kassettmagasin – infiltration, GeoClean

Infiltrationsmagasin svept med GeoClean
– Samla upp vattnet från en hårdgjordyta och led det till ett kassettmagasin vilket sveps med GeoClean, för ännu bättre resultat installera en HydroShark för att även fånga upp tungmetaller.


Kassettmagasin – infiltration, GeoClean